Krav til faktura (salgsdokument)

Formål 
Sikre at formelle krav til faktura (salgsdokument) er oppfylt.

Sammendrag 
Rutinen beskriver hvilke krav som stilles til et salgsdokument, krav til referanser og hvilke kontroller som skal gjøres ved mottak av faktura.

Henvisninger

1. Krav til innholdet til faktura (salgsdokument)
Fakturaer skal minimum inneholde følgende elementer:
1. Navn og adresse til den registrerte næringsdrivende (leverandøren) som yter tjenesten /varen
2. Org. nr. som er tildelt den næringsdrivende i henhold til lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Navn og adresse til den som mottar tjenesten/varen
3. En beskrivelse av hvilke tjeneste/vare som er levert (ytelsens art og omfang)
4. Opplysninger om det er levert varer som er tatt med i andre fakturaer – akonto utbetalinger
5. Vederlaget for tjenesten/varen uten avgift
6. Selve avgiftsbeløpet, mva % av nettobeløpet
7. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen (adresse til leveringsstedet)
8. Fakturaens betalingsforfall
9. Fakturanummer
10. Fakturadato

De leverandørene som har MVA etter organisasjonsnummeret er i tillegg registrert i Merverdiavgiftsmanntallet (merverdiavgiftspliktig).
Nyttige tilleggsopplysninger: Bankkontonummer, E-postadresse, telefon, telefaks, ordrenummer og ordredato.

Vurdering av mottatte fakturaer – evt. lønnsbilag:
Regnskap foretar en vurdering av fakturaer som mottas ved fakturamottaket sentralt. Fakturaer fra enkeltmannsforetak eller fakturaer som mangler org.nr vil i hovedsak bli utbetalt gjennom lønningsregnskapet. Fakturaen sendes virksomheten og anvises som lønnsbilag. Deretter sendes dette til lønn, som utbetaler og innberetter den med kode 401 (utbetaling til selvstendige næringsdrivende). Er det tvil om fakturaen, sjekkes dette med skatteoppkreverkontoret. Vurderinger/avgjørelser som blir gjort noteres på originalfakturaen.

Kontrollansvarlig enhetene:
Ordning med sentral skanning er avhengig av referanser for å kunne skanne bilagene til riktig enhet. De som foretar innkjøp på vegne av Eksempel kommune må sikre at referanser blir oppgitt på fakturaen. Ved mottak av faktura på kjøp av varer og tjenester skal fakturaen sjekkes mot disse 10 punktene.

  • Sist oppdatert: 27.06.12