Eksempel - Rutiner for varsling

Aktuell lovbestemmelse er Arbeidsmiljølovens § 2-4, § 2-5 og § 3-6.

1. Varsling om kritikkverdige forhold
Alle ansatte i virksomheten har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er viktig at ledelsen signaliserer en kultur der det er åpenhet for å ta opp kritikkverdige forhold samt diskutere og løse disse.

Hensikten med varsling skal være å rette opp kritikkverdige forhold.

Det er viktig at virksomheten har gode rutiner for oppfølging av avvik og på denne måten senker terskelen for å si i fra når noe oppleves som galt.

2. Hva er kritikk verdige forhold
Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter, reglementer eller interne retningslinjer.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:
• Forhold knyttet til forurensning av miljøet
• Korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag
• Mobbing og utfrysing av medarbeidere
• Handlinger som kan medføre fare for liv og helse

Forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdig utelukkende ut fra egen politisk eller etisk overbevisning er ikke omfattet av varslingsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

3. Hvordan skal kritikkverdige forhold varsles
Dersom du mener du har noe å varsle om går du fram på følgende måte:

• Varsling skal skje tjenestevei. Dersom saken gjelder nærmeste leder går man til neste nivå.

Den som finner det vanskelig å varsle selv, kan be om bistand fra tillitsvalgt eller verneombud

• Den som mener varsling til virksomhetsleder ikke fører fram, kontakter hovedverneombudet som kan legge saken fram for Arbeidsmiljøutvalget

• Den enkelte vil også ha rett til å kontakte offentlige tilsyn med relevante saker.

• Varsling skjer ved direkte henvelse til den som varsles. Dersom det er ønskelig kan varsleren være anonym i den videre saksgangen.

Det forutsetter at kritikkverdige forhold som varsles blir rettet opp så snart det er mulig.

4. Forholdet til den som varsler
Den som i en virksomhet varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte skal ikke utsettes for negative reaksjoner. Virksomhetens ledelse har ansvaret for at negative reaksjoner ikke forekommer, verken fra ledere eller fra kolleger.

Den som varsler skal ha tilbakemelding om hva som blir gjort for å rette opp det som det blir varslet om eller hva som blir utfallet av saken.

5. Forholdet til den det varsles om dersom det gjelder en person
I de tilfeller varselet er knyttet til en person/ansatt i virksomheten, skal denne gjøres kjent med hvilke opplysninger som er gitt.
Vedkommende skal ha en mulighet til å gi sin versjon av saken.

Konsekvensene av at vedkommende blir kjent med anklagene må imidlertid vurderes i forhold til for eksempel forspillelse av bevis, fare for gjengjeldelse m.m.

6. Informasjon om rutine for varsling
Denne rutinen skal legges fram på personalmøter slik at alle er kjent med den og den skal være tilgjengelig på alle arbeidsplasser. Den ligger også på kommunes Intranettsider under håndbøker/HMS-rutiner.

Lovbestemmelser

Arbeidsmiljøloven § 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

Arbeidsmiljøloven § 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling

Arbeidsmiljøloven § 3-6. Plikt til å legge forholdene til rette for varsling

 

  • Sist oppdatert: 25.06.12